Specjalizujemy się w szeroko rozumianych badaniach z zakresu: ekologii gatunków, ekologii i ochrony ekosystemów, biogeochemii i toksykologii środowiska. W skład grupy wchodzi 7 interdyscyplinarnych grup badawczych (wymienionych poniżej w porządku alfabetycznym) oraz 2 laboratoria aparaturowe: Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) oraz Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED). 

  • biogeochemii i toksykologii środowiska (dr hab. M. Suska-Malawska, prof. UW & dr M. Mętrak) prowadzi badania dotyczące biogeochemicznej kontroli funkcjonowania ekosystemów lądowych oraz procesów chemicznej degradacji środowiska. W szczególności interesują nas stechiometryczne zależności oraz biogeochemiczne markery przemian materii organicznej w ekosystemach wysokogórskich regionów suchych i półsuchych. Prowadzimy również badania monitoringu skażeń środowiska metalami ciężkimi oraz związkami organicznymi (substancjami ropochodnymi, pestycydami ect.) Współpracownicy i doktoranci: dr I. Jarzyna; dr M.Wilk; dr M. Sulwiński, A.Gantumur

  • ekologii i toksyczności cyjanobakterii (dr hab. I. Jasser) prowadzi badania występowania, właściwości ekofizjologicznych i różnorodności toksycznych i nietoksycznych cyjanobakterii, w różnych środowiskach; zarówno typowo wodnych (Jeziora Mazurskie, Jeziora Suwalskie, Morze Bałtyckie), przez środowiska graniczne i lądowe, po suche – półpustynne i pustynne (Pamir, Południowa Kalifornia). Badane jest występowanie zakwitów cyjanobakteryjnych na tle parametrów środowiskowych. W badaniach różnorodności i toksyczności cyjanobakterii stosowane są analizy mikroskopowe, klasyczne badania genetyczne oraz badania metagenomu środowiskowego metodą sekwencjonowania nowej generacji.  Członkowie grupy: dr hab. J. Kwiatowski, dr hab. M. Suska-Malawska, dr. I. Kostrzewska-Szlakowska i doktoranci N. Khomutovska, Ł. Łach i M. Sandzewicz oraz współpracownicy prof. F. Ayala i z prof. A. Martiny z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine.

ZDJĘCIE

  • ekologii kręgowców (dr hab. M. Brzeziński & dr J. Jedlikowski) prowadzi badania zespołów kręgowców w różnych biocenozach Pojezierza Mazurskiego. Szczególne miejsce w naszych badaniach zajmuje problem ekologicznych konsekwencji ekspansji gatunków inwazyjnych oraz ekologia behawioralna ptaków wodno-błotnych. Współpracownicy i doktoranci: mgr P. Chibowski, mgr A. Zarzycka

  • ekologii roślin i biogeografii (dr P. Pawlikowski & dr hab. B. Sudnik-Wójcikowska, prof. UW), zajmuje się ekologią ekosystemów torfowiskowych, wodnych, stepowych i murawowych, w tym także dynamiką występowania związanych z nimi gatunków roślin naczyniowych i mszaków. Wiedza o funkcjonowaniu ekosystemów jest podstawą skutecznej ochrony. W naszych badaniach szczególną rolę ma poznanie gradientów środowiskowych, zwłaszcza chemiczno-fizycznych, decydujących o zróżnicowaniu i dynamice roślinności, a także mechanizmów ograniczania produktywności przez dostępność biogenów (N,P,K). Jesteśmy aktywnie zaangażowani w ochronę przyrody, w tym zwłaszcza ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Interesuje nas również biogeografia wysp środowiskowych: kurhanów na zaoranych stepach Ukrainy, bogatych gatunkowo ekosystemów nieleśnych. Sporo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom synantropizacji flor, zwłaszcza miejskich. Ostatnio zakres badań poszerzamy o problematykę inwazyjnych gatunków roślin w Polsce: analizę ich aktualnego rozmieszczenia, prognozowanie tempa rozprzestrzeniania się oraz poszukiwanie metod zwalczania. Współpracownicy i doktoranci: mgr I. Dembicz, prof. S. Kłosowski (UJK Kielce), prof. B. Tokarska-Guzik (UŚ Katowice)

  • ekologii roślin lądowych (dr hab. M. Wódkiewicz, dr hab. H. Galera, mgr A. Rudak) prowadzi badania związane z ekologią roślin: inwazjami roślinnymi; przystosowaniami do skrajnych warunków środowiska; morfologicznym i genetycznym zróżnicowaniem populacji wyspowych. Stosowane metody: uzyskanie danych w terenie, eksperymenty polegające na uprawie roślin w ujednoliconych warunkach, analiza między- i wewnątrz-populacyjnej zmienności genetycznej.

  • ekologii roślinności i ochrony przyrody (dr hab. W. Kotowski, prof UW) zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych i ich związków z gradientami siedliskowymi: edaficznymi, klimatycznymi, czy geochemicznymi. W naszym warsztacie badawczym ważną rolę odgrywa analiza różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk, która pomaga m.in. zrozumieć reakcję fitocenoz na zmiany w środowisku, w tym zmiany klimatyczne. Metody funkcjonalnej ekologii roślinności wykorzystujemy też do oceny efektów metod ochrony i restytucji ekosystemów. Naszą pasją są szczególnie ekosystemy bagienne (torfowiska, doliny rzeczne), a misją – skuteczna ochrona naturalnych refugiów tych ekosystemów i restytucja obszarów zdegradowanych. Współpracownicy i doktoranci: dr E. Jabłońska dr Ł. Kozub, dr M.Wiśniewska, dr M.Wilk, dr E.Pronin; K. Goldstein; I. Jaszczuk; Guixiang Li)

  • niepewności losowych w badaniach biologicznych (dr T. Wyszomirski) zajmuje się sposobami traktowania niepewności statystycznych w praktyce badawczej i konsekwencjami ich pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji dla prowadzonych wnioskowań. Misją jest znalezienie praktycznych podejść mogących ograniczyć problemy wynikające z powszechnego odwoływania się do wyników testów istotności statystycznej. Do obszaru zainteresowań należy też kwestia strukturalnej odporności wybranych symulacyjnych modeli ekologicznych – zależności ich wyników od konkretnych sposobów implementacji w modelu hipotetycznych efektów w ramach tej samej ogólnej koncepcji. Współpracownicy: mgr K. Goldstein